عاشیق ایمران حیدری

عاشیق ایمران حیدری

لیست آهنگ ها

دیوان مجلس گوش کنید
عاشیق ایمران حیدری
عاشیق ماهنی لاری
واقف لایلاسی گوش کنید
عاشیق ایمران حیدری
عاشیق ماهنی لاری
شیروان گوزلمسی گوش کنید
عاشیق ایمران حیدری
عاشیق ماهنی لاری
اورتال ساری نئل گوش کنید
عاشیق ایمران حیدری
عاشیق ماهنی لاری
مینا گرایلی سی گوش کنید
عاشیق ایمران حیدری
عاشیق ماهنی لاری
گوزلمه گوش کنید
عاشیق ایمران حیدری
عاشیق ماهنی لاری
خالق ماهنسی (قمه قاچدیم) گوش کنید
عاشیق ایمران حیدری
عاشیق ماهنی لاری
سه گاه-کرم گئوزلمسی گوش کنید
عاشیق ایمران حیدری
عاشیق ماهنی لاری
قره چی گوش کنید
عاشیق ایمران حیدری
عاشیق ماهنی لاری
آنا ماهنسی گوش کنید
عاشیق ایمران حیدری
عاشیق ماهنی لاری