آرمین فریدی هفت خوانی

آرمین فریدی هفت خوانی

لیست آهنگ ها

دعای آغازین کار نشاء گوش کنید
آرمین فریدی هفت خوانی
گیله وا گوش کنید
آرمین فریدی هفت خوانی
مسته لیلی گوش کنید
آرمین فریدی هفت خوانی
یا محمد ، یا علی گوش کنید
آرمین فریدی هفت خوانی
امانه لیله کاره گوش کنید
آرمین فریدی هفت خوانی
شبنمم ویرمه ننه گوش کنید
آرمین فریدی هفت خوانی
دعای انتهای کار مزرعه گوش کنید
آرمین فریدی هفت خوانی
کار بشیمون ننه گوش کنید
آرمین فریدی هفت خوانی
کوکو بر سر داره گوش کنید
آرمین فریدی هفت خوانی
لیله را می خوام لیله گوش کنید
آرمین فریدی هفت خوانی