عالم قاسم اف

عالم قاسم اف

لیست آهنگ ها

چهارگاه - بیات شیراز گوش کنید
عالم قاسم اف
درآمد،برداشت،مایه گوش کنید
عالم قاسم اف
رنگ،بیات اصفهان،رنگ ذیل بیات شیراز،خاوران گوش کنید
عالم قاسم اف
رنگ،عزال،ضربی عزال گوش کنید
عالم قاسم اف
باقیشلامنی گوش کنید
عالم قاسم اف
شوشتر موقاموندا، بسته کار ماهنی لاری گوش کنید
عالم قاسم اف
شیروان شکسته سی گوش کنید
عالم قاسم اف
راست گوش کنید
عالم قاسم اف
سه گاه گوش کنید
عالم قاسم اف
ماهور گوش کنید
عالم قاسم اف