دیروز امروز فردا

دیروز امروز فردا گوش کنید دیروز,امروز, فردا

ضیا حسنی