یکی از هزاران

یکی از هزاران

سرمد

لیست آهنگ ها

به آسمان بنگر گوش کنید
سرمد
عشق کهن گوش کنید
سرمد
آسمانی روسری گوش کنید
سرمد
عقربه ها عقب گرد گوش کنید
سرمد
یه جای خلوت گوش کنید
سرمد
از غمت آزادم گوش کنید
سرمد
من و تو گوش کنید
سرمد
اصفهان گوش کنید
سرمد
شهر شلوغ گوش کنید
سرمد
دریاب مرا گوش کنید
سرمد