شدی همه دنیام

شدی همه دنیام گوش کنید شدی همه دنیام

زانیار خسروی