فقط به خاطر تو

فقط به خاطر تو گوش کنید فقط به خاطر توه

وحید دهقانی