گوش مجی

گوش مجی

توران آرام

لیست آهنگ ها

نخار دل گوش کنید
توران آرام
یاد دیار گوش کنید
توران آرام
پدر شعر مازرونی گوش کنید
توران آرام
معلم وسه گوش کنید
توران آرام
شه مار وسه گوش کنید
توران آرام
ناسور دل لاره گوش کنید
توران آرام