کرد افشار

کرد افشار گوش کنید کردی افشار

تقی نیازی

فکرت امیرف