سحر نزدیک است

سحر نزدیک است

سروش سوخته سرایی

سحر نزدیک است گوش کنید
سروش سوخته سرایی