شهاب ها و شب ها

شهاب ها و شب ها گوش کنید ری را

سهیل نفیسی