رقصم گرفته بود طرح

رقصم گرفته بود طرح گوش کنید ری را

سهیل نفیسی