رقصم گرفته بود

رقصم گرفته بود گوش کنید ری را

سهیل نفیسی