تو را من چشم در راهم

تو را من چشم در راهم گوش کنید چنگ و سرود

سهیل نفیسی