شب ها که می سوخت

شب ها که می سوخت گوش کنید چنگ و سرود

سهیل نفیسی