لحظه دیدار

لحظه دیدار گوش کنید چنگ و سرود

سهیل نفیسی