کوه بیداد

کوه بیداد گوش کنید چنگ و سرود

سهیل نفیسی