من عاشقت شدم

من عاشقت شدم گوش کنید جاده رویاها

سیروان خسروی