من آن تنهاترین مَردم

من آن تنهاترین مَردم گوش کنید کی میرسد باران

سینا سرلک