من آن تنهاترین مَردم (بدون دکلمه)

من آن تنهاترین مَردم (بدون دکلمه) گوش کنید کی میرسد باران

سینا سرلک