یعنی صبح شده

یعنی صبح شده گوش کنید یعنی صبح شده

سینا حجازی