خوبه خوبم

خوبه خوبم گوش کنید خوبه خوبم

سیاوش کاظمی