حقم نبود

حقم نبود گوش کنید حقم نبود

شهروز غفورنیا