وای از هوس

وای از هوس

شهرام شکوهی

وای از هوس گوش کنید
شهرام شکوهی