جادوی چشم تو

جادوی چشم تو گوش کنید مدارا

شهرام شکوهی