ارکستر و آواز و سه تار بی من مرو

ارکستر و آواز و سه تار بی من مرو گوش کنید نجوا

شهرام ناظری