قطع گفتگو

قطع گفتگو گوش کنید چشم به راه

شهرام ناظری