چهارمضراب سه تار و ارکستر (به یاد درویشخان)

چهارمضراب سه تار و ارکستر (به یاد درویشخان) گوش کنید چشم به راه

شهرام ناظری