یار مرا... (قطعه ی ضربی حجاز)

یار مرا... (قطعه ی ضربی حجاز) گوش کنید آتشی در نیستان

شهرام ناظری