یاسی

یاسی گوش کنید تو قسم خوردی به اشکام

شهرام معصومیان