گل ناز

گل ناز گوش کنید تو قسم خوردی به اشکام

شهرام معصومیان