چه بیهوده

چه بیهوده گوش کنید بوم عشق

شهرام امیری