عاشقای خسته

عاشقای خسته گوش کنید بوم عشق

شهرام امیری