دنیا رو با تو دوست دارم

دنیا رو با تو دوست دارم گوش کنید دنیا رو با تو دوست دارم

شهاب رمضان