با خنده گریه می کنم

با خنده گریه می کنم گوش کنید با خنده گریه می کنم

شهاب رمضان