تویی مهربونم

تویی مهربونم گوش کنید تویی مهربونم

شهاب بخارایی