من به تو مینازم

من به تو مینازم گوش کنید من به تو مینازم

شهاب بخارایی