ز من می گریزی

ز من می گریزی گوش کنید ز من می گریزی

سپنتا مجتهدزاده