می ترواد مهتاب شور دشتی

می ترواد مهتاب شور دشتی گوش کنید می تراود مهتاب

سالار عقیلی

کیوان ساکت