از من نخواه

از من نخواه گوش کنید فقط تو

شهرام فرشید