تنها یارم

تنها یارم گوش کنید تنها یارم

سعید پورسعید