قول و غزل

قول و غزل

سعید نایب محمدی

لیست آهنگ ها

غزل در همایون گوش کنید
سعید نایب محمدی
قول در چهارگاه گوش کنید
سعید نایب محمدی
غزل در چهارگاه گوش کنید
سعید نایب محمدی
قول و غزل (بر اساس مقام بیاتی حسینی) گوش کنید
سعید نایب محمدی
فرح فضا گوش کنید
سعید نایب محمدی