عاشق که باشی

عاشق که باشی گوش کنید ساحل چمخاله

سعید مدرس