سه تار

سه تار

سعید هرمزی

لیست آهنگ ها

دستگاه شور گوش کنید
سعید هرمزی
آواز دشتی گوش کنید
سعید هرمزی
آواز بیات ترک گوش کنید
سعید هرمزی
آواز ابوعطا گوش کنید
سعید هرمزی
آواز افشاری گوش کنید
سعید هرمزی
آواز شوشتری گوش کنید
سعید هرمزی