واسه خاطر تو

واسه خاطر تو گوش کنید مهربونم

سعید عرب