عاشقی همینه

عاشقی همینه گوش کنید مهربونم

سعید عرب