انگشتان کشیده

انگشتان کشیده گوش کنید جان به رنگ نارنج

روزبه آذر