دروغ می گفتی

دروغ می گفتی گوش کنید دروغ می گفتی

روزبه نعمت اللهی