شمس منو خدای من

شمس منو خدای من

روزبه نعمت اللهی

شمس منو خدای من گوش کنید
روزبه نعمت اللهی