شبم سیاه روزم سیاه

شبم سیاه روزم سیاه گوش کنید داروگ

روزبه نعمت اللهی